VĚŠTĚNÍ - CHIROMANTIE.

Napsal Beherit666.bloger.cz (») ve čtvrtek 3. 11. 2011 v kategorii MOUDRÁ KNIHA, přečteno: 10399×
ucebnice-magie/pRednI-strana-knihy.jpg

VĚŠTĚNÍ - CHIROMANTIE.
......věštění je užitečny nástroj a má své jisté místo v čarodějnickém kultu. Je mnoho dobrých způsobů, jak vidět do budoucnosti.....

CHIROMANTIE.
Věštění z ruky neboli chiromantie (podle Leicha de Hamong/Louise Hamona, slavného hádače z ruky z devatenáctého století, ktery vystupoval také pod jménem ,,Cheiro") je další populární, a přece přesnou metodou věštění. Ve středověku byla běžná a je známo, že se používala i v Řecku a v Římě v době jejich slávy. Z kusých informací, které máme o keltské Evropě, jsou důvody věřit, že i tam byla ruka
považována za část těla odrážející svého majitele.
Jako u ostatních druhů věštění je třeba se naučit určité soustavě významů - v tomto případě mapě ruky u významu čar. Je rovněž potřebná trocha pečlivě užité intuice.
Ruka se během našeho života mění. Čáry, které vidíte na svých dlaních nyní, nejsou zcela stejné jako ty, co tam byly před rokem, a pravděpodobně se velmi liší od vašich čar před pěti lety. I když ruka
podává obraz žívota, jde jen o hypotetický obraz.Vy sami s konečnou platností rozhodnete, jak bude váš život probíhat. Ať chcete, nebo ne, vy jste kapitánem své duše.
Hádání z ruky je podobně jako lékařská prohlídka přísně diagnostickým čtením. Může ukázat na síly, které působí ve vás nebo v někom jiném, a lze určit logické výsledky těchto sil. Můžete je přijmout takové, nebo je začít měnit. Jako u tarotu buďte velmi opatrní v interpretování toho, co vidíte na dlani druhého člověka. Některé čáry mohou signalizovat, že váš subjekt má v určitém směru vážné problémy. Měli byste mu to prezentovat jako ,,oblast možné slabosti a něco, čemu by měl věnovat zvláštní pozornost". Při několika příležitostech můžete narazit na zvláštní kombinaci čar, které ukazují na předčasnou smrt. V takovém případě neprozraďte, co vidíte. Raději zdůrazněte potřebu velké péče o zdraví v budoucnosti, aby se subjekt vyhnul nemoci, nehodám, násilnostem a podobným věcem, které zbytek ruky naznačuje jako možnou příčinu smrti.
Pamatujte si: Čtení z ruky je pouze diagnostícká záležitost, není to nikdy konečný soud. Pro výsledek věštění je velmi důležity chiromantův přístup. Nikdy se nepokoušejte o ,,druhé hádání" u jednoho subjektu tím, že doplníte pozorování učiněná na místě o fakta, která můžete znát předem, ale na dlani nejsou vidět. Jestliže čtete z dlaně, zabývejte se pouze onou dlaní a nedělejte nic jiného. Ideální by bylo, kdybyste o dané osobě nic nevěděli. Její ruce a vaše intuice by měly stačit. Pokaždé , když někoho potkáte poprvé, můžete zachytit předběžny a často velmi užitečný první dojem o jeho osobnosti nenápadným pohledem na čáry jeho ruky.
Foto-chiromantie-1

PRVNÍ POZOROVÁNÍ
Jednotliví věštci z ruky mají různé metody práce, protože toto je velmi individuální umění. Někteří vysvětlují každý krok a hovoří o účelu každého pozorování. Jiní pouze sdělí, co vidí. Další výklad bude založen na první metodě postupu, ikdyž každý způsob čtení z ruky bude pravděpodobně sledovat obdobný postup.
Je užitečné všimnout si nejprve tvaru ruky, ikdyž byste se o něm mohli zmínit nakonec a v kontextum jiných pozorování. Většinou osoba s dlouhými výraznými dlaněmi a prsty má sklon být přemyšlivé a umělecké povahy, člověk s krátkými, širokými dlaněmi a prsty se spíš raduje z věcí a ze života bez zvláštního zájmu o hlubší významy.
U pravorukého člověka levá ruka ukazuje, s čím se narodil a běh jeho života, jak by probíhal, kdyby zůstal nezměněný, od chvíle, kdy se narodil. Pravá ruka tohoto člověka ukazuje, co se svým životem dosud udělal. Ten, kdo se neustále snažil zlepšit svůj osud a vyhýbal se spoléhání na druhé, bude mít mezi svými dlaněmi velky rozdíl (u leváka jsou role levé a pravé ruce obráceny). Nejlepší je začít s rukou ukazující, s čím se člověk narodil a co je dosud v jeho nevědomé mysli.
Jestliže jsou čáry na ruce hluboké a zřetelné, ukazují na člověka, který prožívá a rozumí mnoha radostem a bolestem života, s nimiž se setkává. Jestliže jsou však čáry na dlaních slabé a velmi lehce naznačené, jejich majitel bude mít tendenci být povrchní a bezbarvý. Udělal by dobře, kdyby šel ven a bavil se.
,,Řetízkovy" tvar čáry naznačuje slabost v tom, co tato čára symbolizuje. Mnohost čar ukazuje na velmi složitou osobu.

ČÁRA ŽIVOTA
Čára života je hlavní čárou dlaně. Ukazuje v obecných pojmech něco z toho, jakým směrem se váš život bude ubírat. Jak naznačuje ilustrace, čára života se otáčí kolem palce. Na samém začátku je obvykle spojena s čarou hlavy a bod, v němž se čáry života a hlavy oddělují, naznačuje relativní dobu, v níž jste se stali emocionálně nezávislí na svých rodičích.
Jestliže tyto dvě čáry nejsou na začátku nikdy v kontaktu, jde o osobu velmi nezávislou. Čára života je jediná na vaší dlani, kterou lze rozdělit do přibližné věkové stupnice a použít ji k předpovězení hlavních událostí s přesností asi jednoho roku. Když si vezmete měkkou tužku, můžete rozdělit svou čáru života na tři stejné úseky. První úsek (včetně té části, která splývá a čárou hlavy) bude trvat dvacet pět let a může být při čtení z ruky ještě rozdělena. Totéž platí o druhém a třetím úseku, i když třetí bude trochu zhuštěný.
Hluboká a zřetelná čára života vedoucí hladce kolem palce po celé délce naznačuje bohatý, plný život s dobrým zdravím v jeho průběhu. Čára ve formě řetízku ukazuje pravděpodobnost špatného zdraví. Jestliže se čára mění v řetízek v pozdějších částech, subjekt by si měl dát pozor na horší zdraví v pozdějších letech. Paralela k čáře života na straně Venušina pahorku ukazuje štěstí a přirozenou vitalitu působící v zájmu subjektu. Je vždy dobrým znamením. Na většině dlaní najdete řadu drobných čar vedoucích od čáry hlavy k čáře žívota. Všechny ukazují na dosažené cíle. Jestliže vypracujete pečlivě časovou stupnici, mohli bysteříct s přesností dvou let, kdy dojde k velkým událostem. Jaké budou? To je bohužel mimo možností čtení z ruky!
Asi ve dvou třetinách směrem dolů po čáře života někdy bývá trojúhelník tvořeny dvěma menšími čarami a částí samotné čáry života. Přítomnost tohoto trojúhelníku (který může mít různou velikost) naznaču je, že osoba má umělecky talent - sklon ke vnímání krásy, jež jí může přinášet značné osobní uspokojení. Jestliže jí talent není zatím zřejmý, ať trochu pátrá a zkoumá své zájmy. Jistě ho objeví.
Úhel nebo náhlá změna směru na čáře života ukazuje, že v průběhu vašeho života nastane změna. Vypočítejte si přibližné datum. V této době života byste měli být zvlášť opatrní, neboť způsob života se změní radikálně. Podobně větev v čáře života ukazuje, že v bodě života, kde se větev vyskytuje, může projít život subjektu jednou nebo dvěma velkými změnami. Je to čas pro uvažování a pečlivé plánování.
ZIom v čáře života může znamenat potíže, a jestliže se vyskytuje na obou rukou, může být osudný, pokud nejste opatrní. Jestliže však vně zlomu začínám nová čára, nebo je rovnoběžná s čarou života a pokračuje bez přerušení kolem Venušina pahorku, potíže nebudou příliš drastické.

HLAVA A SRDCE
Všimněte si poměru délek čar hlavy a srdce, protože ten vám řekne, zda má subjekt sklon k intelektuálním věcem nebo k emocím a jejich velmi užitečnym doplňkem, intuici. U mnohých lidí jsou tyto čáry téměř stejně dlouhé, u jiných budou větší nebo menší rozdíIy. Při posuzování důležitosti tohoto rozdílu by měl chiromant použít svůj úsudek.

ČÁRA HLAVY
Čára hlavy ukazuje svou délkou a hloubkou intelektuální
schopnosti subjektu. Jak jsem se zmínil výše, čáry hlavy a srdce by se měly vždy posuzovat společně, protože mohou poskytnout vhled do velmi důležitého vztahu mezi myslí a emocemi. Dlouhá, hluboká a jasná čára hlavy ukazuje jasný, silný intelekt, který může být pro člověka, který ho má, velmi vyznamný. Když je čára hlavy velmi dlouhá, ale skloněná dolů místo napříč, můžete mít případ člověka, který je obdařen poměrně vysokou inteligenci, ale má sklon užívat ji k nesprávným cílům...může být na ,,levoruké cestě". Takový člověk může být docela schopný. Veďte ho k lepším věcem, pokud můžete, ale neoponujte mu!
Vzácně se setkáte s někym , jehož čáry srdce a hlavy se spojují v jedinou hlubokou čáru přetínající dlaň. Je vždy zajímavé studovat takového člověka, protože u něj jsou hlava a srdce spojeny a jen málo překážek může stát před někým, jehož intelekt a intuice jsou zajedno. Takový člověk bude pravděpodobně génius, ať si to uvědomuje, nebo ne (obvykle to ví!). Ale vždy by měl ovládat a ukázňovat svou mysl a nezvladatelný chaos duševní nerovnováhy. Je jako závodní auto s velmi silným motorem: skvěly výkon je možný, ale musí mu být věnována velká péče.

ČÁRA SRDCE
Čára srdce ukazuje svou délkou a hloubkou vaše emocionální a intuitivní schopnosti. Jak jsem se zmínil dříve, mělo by se o ní uvažovat vždy v souvislosti s čarou hlavy, protože vztah mezi těmito dvěma čarami je velmi důležity.
Ten, kdo má dlouhou a hlubokou čáru srdce, bude hluboce vnímat dobro i zlo, radost i smutek svého života. Emoce budou pro takového člověka důležité a zdání a tušení pravděpodobně přinesou proměnlivé výsledky.
Je zajímavé si všimnout, že dnes mají mnozí lidé silnější čáru srdce na levé (čili nevědomé) ruce než na pravé (neboli vědomé). V takovém případě bývá čára hlavy lépe vyvinutá na pravé ruce. Důvod je prosty - moderní civilizace v lepším i horším slova smyslu upřednostňuje intelekt před srdcem. Ale ze stejného důvodu nepochybně zjistíte, že po příchodu do čarodějnického kultu a vývoji díky kultovnímu učení a filozofiím se vaše čára srdce na pravé ruce vrátí ke stejné síle, jakou vidíte na levé ruce.

ČÁRA OSUDU
Čára osudu (někdy nazývaná čarou štěstí) se nenachází na každé ruce. Její délka a hloubka ukazuje, kolik máte štěstí. U některých lidí je tato čára silná a hluboká od zápěstí po prostředník. K nim přichází štěstí snadno a volně a daří se jim bez nějakého zvláštního úsilí. U velké většiny je však čára osudu slabá anebo vůbec neznatelná... každé ,,štěstí" se k nim dostaví po usilovné práci.
Čára osudu vám může poskytnout cenný pohled na nedostatky osobnosti, které nejsou běžně vidět na povrchu. Čára může být například hluboká a nepřerušená až k čáře srdce, pak se přeruší nebo zcela zmizí. Osoba s takovou čarou osudu dovoluje emocím, aby jí bránily ve štěstí, které ji potkává. Ať si to uvědomuje, nebo ne, starost, strach, zlost a podobné city jí překážejí, aby byla šťastná. Malá rada v tomto bodě může být skutečně velmi cenná.
Podobně čára osudu přerušená nebo končící v čáře hlavy ukazuje na člověka, který se pouští vlastní cestou, je velmi opatrný a velmi o všem přemýšlí. Když se konečně rozhodne, příležitost je pryč a nic nezíská. Všechny tyto problémy lze překonat, když na ně příslušná osoba bude dávat pozor a postará se o nápravu dříve, než dojde ke škodě.
Ten, jehož čára osudu začíná na pahorku Měsíce, bude mít pravděpodobně pokojný a příjemny život. Stará tradice říká, že takový člověk bude ,,šťastný bez přičinění". Jestliže čára začíná u náramků, zdědí člověk bohatství nebo získá vyhodné povolání. Jestliže se čára osudu dole rozvětvuje s jednou větví vedoucí přes pahorek Měsíce, štěstí přijde ve formě manželství nebo jiného svazku.

ČÁRY MANŽELSTVÍ
Čára manželství se vyskytuje zcela vhodně pod začátkem čáry srdce. Subjekt bude mít pravděpodobně více než jednu takovou čáru, možná až čtyři nebo pět. Tak zvané čáry manželství neukazují nutně přesný počet manželských svazků. Jsou spíš ukazateli lásek, které hluboce zasáhnou srdce. Budou to sladké nebo sladkobolné epizody, které si člověk pamatuje cely život. Hloubka a délka každé jednotlivé čáry ukazuje na hloubku stopy zanechanou příslušnou osobou. Velmi přibližná časová orientace může být odvozena podle toho, zda je čára manželství blízko čáry srdce (ukazuje na raný věk) nebo blízko kloubu prstu (pozdější věk).

NÁRAMKY
Náramky u zápěstí mohou být velmi obecným vodítkem pro odhad pravděpodobné délky života. Každý dobře utvořený náramek ukazuje dokončených dvacet let. Ale náramky se během žívota značně mění, a tak konečným a rozhodujícím faktorem ovlivňujícím délku života bude náplň a způsob života.

VENUŠIN PAHOREK
Palec a jeho základna jsou pod vlivem Venuše. Základna nebo Venušin pahorek může dát zajímavý obraz o vřelosti, laskavosti a lásce, jaké je subjekt schopen. Jestliže je pahorek teplý, kulatý, plný a pevný, jeho vlastník je pod nejlepším vlivem Venuše: je příjemný jako přítel, spokojený v lásce a laskavý k jiným, což vždy přináší vřelou odpověď.
Jestliže je však Venušin pahorek tenký, suchý a kožovitý, jde o osobu chladnou s úzkými rty, která chová vůči druhým málo vřelosti a dostává jí málo nebo vůbec žádnou na oplátku... ale neříkejte jí to! Raději jí doporučte, aby se uvolnila a naučila se mít druhé ráda.
Často si všimnete, že Venušin pahorek je přeťat mnoha vertikálními a horizontálními čarami. Je to znak, že osoba není zcela taková, jak vypadá její dlaň na povrchu. Pod povrchem jsou protichůdné tendence emocí, které osoba silně pociťuje, ale skrývá je.

MĚSÍČNÍ PAHOREK
Již odedávna je Měsíc zce|a samozřejmě spojován s psychikou. A stejně tomu je v chiromantii. Trojúhelník na tomto pahorku ukazuje na přirozený talent pro okultismus. Každá čára, která zde vzniká, v sobě nese náznak neuvědomělé magie a blízkého vztahu, lásky mezi mužem a ženou.
Čáry dosahující k měsíčnímu pahorku z okraje ruky budou předpovědí cest po moři a vzduchem.
Konečně pevnost a plnost tohoto pahorku většinou ukazuje, jak úspěšně je subjekt schopen kombinovat praktičnost s představivostí.

PRSTY
Jak je ukázáno na nákresu, každy prst je spojen s astrologickým znamením a je indikátorem dobrých nebo špatných aspektů tohoto znamení . V základně prstu je pahorek spojený se znamením prstu (například ukazovák = pahorek Jupitera). Plnost a tenkost pahorku ukazuje míru, v jaké dané znamení ovlivňuje člověka.
Jak nákres ukazuje, každý prst je zase rozdělen do tří částí ukazujících související duchovní, intelektuální a materiální vyspělost pod každým astrologickým znamením: Jupiter, Saturn, Apollon (Slunce) a Merkur. Jestliže je například nejmenší článek malíku (Merkur) značně větší a vyvinutější než druhé dva články prstu, nositel zřejmě vyniká zejména v řízení a prodeji. Podobné rysy lze odvodit pro každé další znamení pri použití úsudku a intuice u astrologických charakteristik uvedených níže.


Ukazovák (JUPITER)
Obraz matriarchy / patriarchy; ,,šéf", velitel, vůdce,
vedoucí pracovník.

Prostředník (SATURN)
Moudrý muž, moudrá žena, často personifikace
starého věku a samotného konce života.
Základními rysy tohoto znamení jsou moudrost,
osamělost, nesmělost, melancholie a pochmurnost
samoty.

Prsteník (APOLLON)
Slunce; všechny jasné a dobré věci. Umění, lékařství.
Základním rysem tohoto znamení je tíhnutí ke kráse.

Malíček (MERKUR)
Ostrost a bystrost myšlení, chytrost, mazanost.
Základní rysy tohoto znamení jsou optimismus,
přátelskost, dovednost vřízení a obchodu.

Studujte své ruce a uvidíte, jestli můžete dospět k nějakým hypotetickým stanoviskem. Pamatujte si, že každé znamení má své vlastní dobré rysy a špatné rysy. Věnujte trochu času výkladu o výše uvedených znameních v některých doporučených knihách o astrologii. Ale především čtěte z rukou druhých lidí a využíjte znalostí podepřených intuicí, protože to je nejlepší způsob učení se.

ZDROJ : VELKÁ UČEBNICE ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
elis z IP 85.70.194.*** | 29.10.2012 22:55
moc prosim,muzete mi napsat alespon strucny popis toho,co znamena jedna dlouha spojena cara pres celou dlan?mam ji na obou rukach..dekuji,nikde se mi tonepodarilo zjistit
Beherit666.bloger.cz | 4.11.2012 10:38
PRAVDĚPODOBNĚ BY TO MĚLO ZNAMENAT - DLOUHÝ A BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT - ALE JEŠTĚ TO SKUSÍM ZJISTIT PODROBNĚJIsmile


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a šest