S I G I L L A - KAPITOLA IX.

Napsal Beherit666.bloger.cz (») v neděli 19. 6. 2011 v kategorii S I G I L L A, přečteno: 1692×
clanky-1/tab0145.jpg

S I G I L L A - KAPITOLA IX.
Pojednává o dvou pečetích pocházejících z Nového Zákona.

Jest pouze 7 pečetí pocházejících z Nového Zákona a tyto jsou velice posvátné a všichni duchové se před nimi musí třást a udělat cokoli, co nechtějí.

I.
Pečeť Božího Syna
Tato pečeť jest z Nového Zákona, před kteroužto se musí všichni duchové třást a poklesnout na mysli, uslyší-li jenom jméno Ježíše. Tato pečeť se nakreslí na Velký Pátek odpoledne ve 3 hodiny, kdy náš Pán Kristus na kříži zemřel. Jest nutno ji zhotovit krví bílého beránka a novým brkem na panenský pergamen z bílé ovce, nebo na posvěcený papír.

Tato pečeť je vzata z Nového Zákona (Jan 5 a 3), a představuje Kristův hrob. Když tuto Ježíšovu pečeť položíme na níže uvedenou Mojžíšovu nebo též nazvanou Hadí pečeť, zaženeme všechny zlé duchy. Pekelní duchové se musí zjevit třesouce se a pozbývajíce odvahy, a musí v tichosti vyplnit vše, čeho žádáš a na cokoli se tážeš, musí ti dát odpovědi, pověsíš-li si pečeť na hruď, abys je povolal. (Viz tab. 144.)
Tab0144
II.
Hadí pečeť, též Mojžíšovou zvaná.
Tuto Hadí neboli Mojžíšovu pečeť je třeba zhotovit o Velkém Pátku v poledne nebo o půlnoci na posvěcený papír anebo lépe na pravý panenský pergamen z bílého beránka nebo mladého kozla, a sice za použití krve z bílého berana nebo bílého holuba, musí to být samečkové. Hada nutno nakreslit zeleně, písmo však napsat předepsanou krví. Tato pečeť pochází z Nového Zákona a všem duchům i ďáblovi je úplně odporná, neboť před touto pečetí musí pekelní duchové od pokladů odstoupit. (Viz tab. 145.)

Vyzkoušený postup,
jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď.

Charakter Kunifera
(Viz tab. 146, Fig. A.)
Tab0146
Nutno napsat tak, jak je tady znázorněno, jméno Kunifera s jeho charakterem na kůru břízy a ta se uschová po 7 dní.

Operatér se musí po sedm dní, pokaždé brzy vstávaje, posvětit, poté se umýt a obléci, jako by chtěl jít někam z domu; poté pokleknout před stůl stojící proti východu a modlit se 92. žalm, pak může vykonat, čeho je mu libo.

Tohoto postupu se musí po 6 dní přesně přidržovat a během této doby se nesmí dotknout žádné ženy. Sedmý den se však musí časně ráno modlit rovněž žalm 92., a má mít připravený nový kalamář, nový inkoust a nové ořezané labutí brko, jakož i přesně vypočítanou astrologickou hodinu, v níž chce operovat. Půl hodiny předtím, než tato hodina nastane, by měl postavit do čistého pokoje nový stůl oproti východu a na něj položit kalamář a pero vedle charakterů Magitů, které jsou psané na kůru z břízy. Otázku, kterou chce duchovi položit, musí napsat posvěcenou křídou pod charakter, poté před stůl pokleknout a dva prsty pravé ruky na otázku položit a takto započít vyvolávání:

Kunifere, s Elohim Adonay Tetragrammaton zaklínám tebe, nejsvětějšími silami Pána Sabaoth volám tě, můj duchu, abys mi, Kunifere, tak pravdivě jako jest Bůh, tak pravdivě jako jest Ježíš Kristus Spasitelem světa, jako Svatý Duch Bohem jest, zodpověděl mou otázku zcela pravdivě. Amen.

Operatér musí být s vyvoláváním a ostatními částmi rituálu hotov dříve, než uplyne astrologická hodina, poté ať vyjde z pokoje, který uzavře a neotevře dříve, než uplyne astrologická hodina; poté najde na stole položenou písemnou odpověď od ducha.

Postup při vyvolávání Salmisona je obdobný postupu, jenž byl použit při vyvolávání Kunifera, jenom namísto březové kůry se na charakter Salmisona použije papíru.

Charakter Salmisona.(Viz tab. 146, Fig. B.)

Vyzkoušený experiment, který jsem já, Dr. Johannes Faust, svému žákovi Kryštofu Wagnerovi často přenechal k praktikování.

Abychom zahnali duchy strážící poklad od pokladů a poté poklad zabezpečili, musíme vše provést takto: Když dorazíš na místo, kde je zakopán poklad, vezmi vodu, kterou byl pokřtěn prvorozený chlapec a pak 5 svíček, které hořely na oltáři, a na nichž musí být následující charaktery buďto nožem vyryty, nebo napsány na papír a omotány kolem svíček, aby je nemohl žádný duch zhasnout.
Nyní následují charaktery.

Charaktery posvěcených svíček. (Viz tab. 146, Fig. C.)

Mohou býti zhotoveny též následujícím způsobem. (Viz tab. 146, Fig. D.)

Nyní přistup s 5 světly, křticí vodou a svými společníky k místu, kde je ukryt poklad, rozžehni jednu svíčku a postříkej křticí vodou třikrát půdu kolem sebe a svých pomocníků tak, že vytvoříš pomyslné kruhy. První ve jménu Boha Otce, druhý ve jménu Syna a třetí ve jménu Ducha Svatého, načež rozžehni ostatní čtyři svíčky a postav je na čtyři světové strany a modli se hlasitě nad pokladem následující modlitbu:

Zlato, stříbro, drahokamy, ať dnes stojí tiše, tak pravdivě, jako Kristus Pán zemřel na svatém kříži ¿, a nechť nás jeho svatý kříž ¿ třikrát zastíní, než tebe do svých rukou dostaneme, beze všeho zápachu, bez veškerého posunutí, bez jakékoliv proměny.

Potom vyslov tato tři slova: Bantepos, Birapopos, Belegrespos, nad následujícími charaktery, napsanými na panenském pergamenu † Emixbal † Abrach † Bracil † Auctedamel † Ariel † Pentenet † Maronel † Aupinel † Enacinel † Hos † Hos † Hos † Anechi † † † Pene † Pantau † Zacha Zacha † Zachi † Atnesta † Agla † Epai † Mada † † † Thedien †

Polož tyto charaktery s písmem do středu svého kruhu, takto nemůže poklad uniknout. Když se zjeví ochranní duchové a promění se ve všeliké postavy, vyslov třikrát po sobě tato slova:

Chaliel, Aramiel, Asameth, Ramaltha, Carala, elilama, rasama, O Alael, O Raphael. Tak je ihned utišíš.

Když ale duch mrtvého člověka nechce poklad opustit, zaklínej jej následovně:

Zaklínám tě, čistá nebo nečistá duše, čistý nebo nečistý duchu †, jenž se domníváš býti bratrem tohoto pokladu, při Bohu Otci † při Synu † při Svatém Duchu † ve svazku Svaté Trojice, kterýžto jediným všemocným slovem stvořil nebe a zemi spolu se vším, co může býti uvnitř nalezeno, abys bez milosti nynější moci okamžitě ustoupil od pokladu. Zaklínám tě opětovně, duše a duchu, ať jsi dobrý nebo zlý, též při síle a moci Toho, jenž dal nebe i zemi, abys odstoupil a uprchl od tohoto pokladu a odebral se na místo, kam tě Bůh v den Posledního soudu svobodně propustí a tam musíš zůstati. Zaklínám tě, duše a duchu, čistý nebo nečistý, ještě jednou a k nadbytku při hojné síle a moci Trojjediného božstva, s níž též prvního člověka Adama stvořil a vzal žebro z jeho těla a stvořil mu z něj ženu jako pomocnici, a při moci, kterou daroval Adamovi a Evě, aby vládli v ráji i na zemi, zaklínám tě Boží čistá nebo nečistá duše, a duchu, aby ses bez veškerého ublížení mně a mým zde přítomným společníkům nebo jiným Božím stvořením, odloučila od tohoto pokladu a této hranice.

Zaklínám tě, čistá nebo nečistá duše či duchu, při svatosvatém Duchu a při Jménu, kterým jsem byl pokřtěn ve svaté křesťanské Církvi, abys odstoupil od tohoto pokladu a nemohl mi ho odsunout ani poškodit, a abys ho nemohl dál z tohoto místa nebo uložení ani na vzdálenost jednoho palce posunout či cokoliv nejmenšího s ním provádět. Zaklínám tě, čistá nebo nečistá duše či duchu, při stvoření celé nebeské klenby, aby ses odloučil od pokladu a místa a dále už nic s ním neměl co činit na zemi, abys uhnul mně a mým pomocníkům, neboť tento poklad musí přijít skrze milost Boží do mé moci a já ho přijmu. Proto pravím a žádám tě, duše či duchu, při moci Boha Otce † při moci Syna † při moudrosti a svatosti Svatého Ducha † a při pravdě posvátného Slova, abys mně a mým společníkům ukázal pravé a skutečné místo, a pokud je zde posunuto, prozradil to a napravil to, dříve, než odsud odejdeme.

Zaklínám tě, duchu a duše i místo a uložení, na němž byl doposud poklad držen v úkrytu, při všech andělech Božích a archandělech, a při všech svatých patriarších, prorocích, evangelistech, a apoštolech a při všech mučednících, a žádám tě při skutečné Pravdě, kterou jest sám Ježíš Kristus, jenž bude, až se čas naplní, soudit živé i mrtvé, abys mně, duchu, a mým pomocníkům dále nezabraňoval získat poklad a nás nezadržoval, nýbrž odtud uhnul a toto místo touto hodinou počínaje bez prodlení opustil a odebral se až na konec Země, na místo, které ti Bůh přidělil, bez jakéhokoli ublížení všem lidem a Božím stvořením, kteří jsou zde přítomni, obdrživši od Boha život, sílu a moc. To ti poroučím, duše a duchu, skrze Emanuel Tetragrammaton, nejsvětější, nejvyšší a největší Jméno Boha Adonai Zebaoth a při slovech svatý, svatý, svatý Pán Bůh Zebaoth a při slovech Boha nebes a země a ve jménu mého Pána Ježíše Krista, kterémuž budiž sláva na nebesích. Poroučím ti a žádám tě, duše a duchu, abys bez jediné škody a ublížení přítomným osobám, žádnou nevynímaje, když po tobě nyní tohoto žádám a tato slova jsem vyřkl, neprodleně opustil poklad a již se k němu nikdy nepřibližoval.

Nyní tě tedy na závěr zaklínám, duše a duchu, při skutečné síle a všemohoucnosti Boha, abys, pokud můžeš právem něco z tohoto pokladu žádat, nám oznámil, jak by bylo možno to tobě navrátit, a poté abys poklad bez nejmenší újmy pokřtěnému křesťanu sem ihned navrátil a to, jak bylo řečeno, bez jediného poškození nás všech, též ukázal se v líbivé podobě beze všech ohavností, a abys nám jemně, mírně a věrně oznámil, jakým způsobem ti pomoci a vysvobodit tě, abys už déle nemusel býti u něj připoután. Poté najdeš, pokud jsi dobrý duch, ihned věčný klid, radost a blaženost; dosažení a nabytí pokladu však způsobí, že já a moji pomocníci budeme muset srdečně děkovat Bohu za takové bohaté požehnání a velebit, ctít a chválit jeho svatosvaté Jméno. K tomu nám dopomáhej Bůh Otec † Bůh Syn † a Duch Svatý † Amen.

Kopání pokladu.
Když stojíš na pokladu, řekni: Nechť vládne svatá, vysoce velebená Trojice, nechť je nad námi a s námi ve jménu Ježíše – a zatluč † † † tři kříže na to místo a udělej kruh kolem tohoto místa, poté zabodni na kruh do země tři nože, zaklínej toto a pronášej tato slova: Přišel jsem na toto místo ve jménu Ježíše Krista a zaklínám tu na tomto místě, je-li to zlato nebo stříbro, nechť neuhne ani se nevymkne, ani pod sebe, ani nad sebe, ani kolem dokola, nechť zůstane ležet, jak sem bylo vsazeno. Ve jménu Boha Otce † Syna † a Ducha Svatého † a silou jeho 5 svatých ran, jsou-li zde na tomhle místě nečistí duchové upoutáni, aby v tomto okamžiku před jménem Ježíše Krista od tohoto stříbra a zlata ustoupiti museli. Nechť Ježíš Kristus při nás stojí se svými svatými mukami a nechť jeho pěti svatými ranami jsou nečistí duchové spoutáni ve jménu Ježíše, aby museli v tomto okamžiku ustoupiti, ve jménu Boha Otce † Syna † a Ducha Svatého † Amen.

1 Tedy nože, který je určen výhradně k této operaci vyznačení tří křížů. – pozn. red.

Štítky: S I G I L L A
Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a tři